Office 2013 / 2016 / 2019 ProPlus Retail零售版密钥上架

Windows 7 密钥激活码序列号

Windows 7

更新于:

Windows 7,Windows7.win7.win 7,w7,w 7

类型 激活码 次数 错误代码 更新时间 描述
OEM NON SLP BMB34-PMB4B-3DBVK-BVYTT-JXXQQ -1 0x86 Windows 7 Ultimate OEM:NONSLP
OEM COA YDD63-4H8QQ-3YT99-TVBHJ-XH2XT -1 0x86 Windows 7 Home Premium OEM:COA
OEM NON SLP TBPQ6-P98H9-FGT2W-WKX47-GV72V -1 0x86 Windows 7 Home Premium OEM:NONSLP
OEM COA VRDH4-HKYT2-BD9YM-2H8K2-MFTKP -1 0x86 Windows 7 Home Basic OEM:COA
Retail 27BYJ-X27P4-VCR6H-28M7P-VGJTJ -1 0xC004C017 Windows 7 Home Premium Retail
OEM COA W8X2R-J94TM-H62XB-VD89F-HH884 -1 0x86 Windows 7 Professional OEM:COA
Retail TF3HF-V3442-9GM7D-8KFYB-K2W4P -1 0x86 Windows 7 SP1 Professional Retail
Retail 78GKX-HKQPC-YWRFG-9H766-6JVC3 -1 0x86 Windows 7 Professional Retail
OEM NON SLP 6GXG7-F8BW8-GWH9T-2P9GG-C3BGP -1 0xC004C017 Windows 7 Home Basic OEM:NONSLP
Retail W2V6G-4M8PF-M6VTK-QH87Q-GBXKK -1 0x86 Windows 7 Ultimate Retail
OEM NON SLP C9GH9-8YJRK-XW3V2-CR2D7-BTJPR -1 0x86 Windows 7 Professional OEM:NONSLP
Retail 2QJJ3-B4CKC-FQK3P-WJ6JQ-RD74G -1 0x86 Windows 7 SP1 Ultimate Retail
OEM SLP FKV8P-X64PH-JYPG2-BTK9K-TRJ48 -1 0x86 Windows 7 Starter OEM:SLP
Retail MB3TG-Q34TB-X22RW-B342Y-6BD7Y -1 0x86 Windows 7 SP1 UltimateN Retail
OEM COA VW88B-2DYH3-9DVMB-GGYB9-RGVMT -1 0x86 Windows 7 Starter OEM:COA
Retail HRXBP-6CCBQ-DM9X8-8PG7D-FW36M -1 0x86 Windows 7 UltimateN Retail
OEM NON SLP 38PP4-JH4WK-39XFW-QF2BD-6HX7G -1 0xC004C017 Windows 7 Starter OEM:NONSLP
Retail YFC4Q-GKXB4-D8PYP-4GCB2-DRFD8 -1 0x86 Windows 7 Home Basic Retail
OEM SLP 74TQ3-CR34Y-CKKKQ-BR97X-8KWJ3 -1 0x86 Windows 7 Professional OEM:SLP
CSVLK GC8HD-8F49P-QVPTQ-FYDK4-VG3BH -1 0x86 Windows 7 All Volume Editions Volume:CSVLK
OEM COA XHQ6P-78FTJ-YW8RX-3MV38-XVM39 -1 0x86 Windows 7 Ultimate OEM:COA
Retail XBJX9-6J63H-8KXMG-2GF3T-PKT9B -1 0x86 Windows 7 SP1 ProfessionalN Retail
Retail FDGM7-MDJGH-4JQFV-XC7JM-CRK39 -1 0x86 Windows 7 ProfessionalN Retail
Retail 7Q28W-FT9PC-CMMYT-WHMY2-89M6G -1 0x86 Windows 7 Starter Retail
OEM NON SLP PXVRK-KMB3Y-J4HMQ-346PX-288K4 -1 0x86 Windows 7 StarterN OEM:NONSLP
Retail D4C3G-38HGY-HGQCV-QCWR8-97FFR -1 0x86 Windows 7 StarterN Retail
Retail MD83G-H98CG-DXPYQ-Q8GCR-HM8X2 -1 0x86 Windows 7 Home BasicN Retail
Retail D3PVQ-V7M4J-9Q9K3-GG4K3-F99JM -1 0xC004C017 Windows 7 Home PremiumN Retail
Retail BRQCV-K7HGQ-CKXP6-2XP7K-F233B -1 0x86 Windows 7 StarterE Retail
Retail 3YHKG-DVQ27-RYRBX-JMPVM-WG38T -1 0x86 Windows 7 ProfessionalE Retail
Retail TWMF7-M387V-XKW4Y-PVQQD-RK7C8 -1 0x86 Windows 7 UltimateE Retail
OEM SLP FJGCP-4DFJD-GJY49-VJBQ7-HYRR2 -1 0x86 Windows 7 Ultimate OEM:SLP
GVLK MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG -1 0x86 Windows 7 ProfessionalN Volume:GVLK
GVLK W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX -1 0x86 Windows 7 ProfessionalE Volume:GVLK
OEM SLP BBR6J-XPXCX-9VWXV-V8DY3-VHCCV -1 0x86 Windows 7 Home Basic OEM:SLP
OEM NON SLP 23V3D-BWBW3-W27FB-MCF64-R49JG -1 0x86 Windows 7 SP1 Professional OEM:NONSLP
OEM SLP P42PH-HYD6B-Y3DHY-B79JH-CT8YK -1 0x86 Windows 7 ProfessionalE OEM:SLP
OEM SLP 27GBM-Y4QQC-JKHXW-D9W83-FJQKD -1 0x86 Windows 7 Home Premium OEM:SLP
OEM SLP C3HY9-34XKR-6Y9Y9-RB7TR-84KWG -1 0x86 Windows 7 StarterE OEM:SLP
OEM SLP 278MV-DKMGJ-F3P9F-TD7Y3-W6G3M -1 0x86 Windows 7 UltimateE OEM:SLP
GVLK FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4 -1 0x86 Windows 7 Professional Volume:GVLK

转载请注明:【Windows 7 密钥激活码序列号】https://jihuo.ma/windows-7-key.html

评论


@楼主 昵称
评论